Categorie: Overheidsopdrachten

 • 19.06.2024

  De Ministerraad keurde op 3 mei 2024 een ontwerp-KB goed dat de betalingsregels wijzigt voor overheidsopdrachten. Met deze wijziging speelt de Regering in op het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2022 (C-585/20). We berichten hier al eerder over in onze blog van 4 februari 2023. Op basis van de nieuwe bepalingen zou de betaling 'by default' moeten plaatsvinden binnen één...
  → Read more
 • 12.06.2024

  Het is een vaste praktijk om bij een tweefaseprocedure zoals de mededingingsprocedure met onderhandeling, pas in de tweede fase - de gunningsfase - in het bestek, de gunningscriteria te bepalen. De vraag is of deze praktijk wettig is. Artikel 38, § 3 van de Overheidsopdrachtenwet luidt als volgt: “De aanbestedende overheid bepaalt in de opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht door...
  → Read more
 • 08.06.2024

  Sinds 1 juni 2024 is het nieuwe artikel 13§1 Wet overheidsopdrachten in werking getreden, dat de aanbestedende overheid verplicht om meteen na opening van de offertes en de opmaak van het PV van opening, aan de inschrijvers hun individuele en voorlopige plaats in de rangschikking  (het klassement) mee te delen. Deze verplichting geldt indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden: ...
  → Read more
 • 13.05.2024

  Om overheidsopdrachten voor werken te kunnen uitvoeren (lees: om voor 'de overheid' te kunnen bouwen), moet een aannemer op grond van de Erkenningswet van 20 maart 1991, erkend zijn in de categorie en de klasse die overeenkomt met de aard en de waarde van de opdracht. Met een erkenning in een bepaalde categorie bewijst de aannemer zijn technische bekwaamheid om een opdracht van die aard te...
  → Read more
 • 29.04.2024

  De Ministerraad keurde op 1 maart 2024 een voorontwerp van wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten goed. De wet voorziet onder andere in een versoepeling van de regels inzake de ondertekening van offertes. De versoepeling werd al aangekondigd in een campagne van de FOD Economie "Met je kmo werken voor de overheid? Dat is nu makkelijker dan ooit". De ondertekening van...
  → Read more
 • 29.04.2024

  Vanaf 1 januari 2025 gelden voor aanbestedende overheden nieuwe rapportageverplichtingen inzake overheidsopdrachten. Gezien dan de gegevens van dit jaar (2024) gerapporteerd moeten worden, moeten de regels vandaag al toegepast worden. De Wet Bestuur en transparantie overheidsopdrachten van 8 februari 2023 heeft een heel aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd op het vlak van rapportering en...
  → Read more
 • 01.01.2024

  Vanaf vandaag gelden de nieuwe Europese drempelbedragen voor de periode 2024-2025, voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren: ➞  voor werken 5.538.000 euro ➞  voor leveringen en diensten 221.000 euro Het drempelbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wijzigt naar 143.000 euro. Ze gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 1...
  → Read more
 • 30.10.2023

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more
 • 30.06.2023

  Het huidige e-procurement platform om opdrachten te publiceren (e-notification) en offertes te openen (e-tendering), en nog andere toepassingen, wordt volledig vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform. Het nieuwe e-procurement platform zou live gaan op 2 mei 2023. Intussen is de datum bijgesteld naar 4 september 2023. Het ziet er sterk naar uit dat deze datum ook gehaald...
  → Read more
 • 15.05.2023

  In uitvoering van de gelijknamige wet, heeft de ministerraad van 12 mei 2023 het KB 'bestuur en transparantie' goedgekeurd. Het KB zal in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De voornaamste innovaties zijn al voorzien in de Wet (lees hier ons nieuwsbericht), maar ook het KB bevat toch enkele nieuwigheden: Het PV van opening moet verplicht het KBO-nummer van de...
  → Read more
 • 04.02.2023

  Wanneer niets anders is bepaald, bedraagt de standaard betalingstermijn tussen ondernemingen (onderling) steeds 30 kalenderdagen. Het KB Uitvoering voorziet in een uitzondering op dit principe voor overheidsopdrachten. Op grond van dit KB beschikt de aanbestedende overheid voor alle opdrachten (werken, leveringen, diensten), over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen, gevolgd door een...
  → Read more
 • 01.12.2022

  De huidige marktomstandigheden maken overheidsopdrachten waarbij aanzienlijke bedragen moet worden voorgefinancierd, soms moeilijk haalbaarheid voor ondernemingen. Het principe bij overheidsopdrachten is dat er enkel kan worden betaald voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Voorschotten zijn enkel mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, opgesomd in artikel 67 KB Uitvoering. Deze strenge...
  → Read more