19.06.2024

Hervorming betalingstermijnen overheidsopdrachten

De Ministerraad keurde op 3 mei 2024 een ontwerp-KB goed dat de betalingsregels wijzigt voor overheidsopdrachten.

Met deze wijziging speelt de Regering in op het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2022 (C-585/20). We berichten hier al eerder over in onze blog van 4 februari 2023.

Op basis van de nieuwe bepalingen zou de betaling ‘by default’ moeten plaatsvinden binnen één enkele termijn, de “behandelingstermijn”, die wordt vastgesteld op 30 kalenderdagen. De behandelingstermijn van 30 dagen wordt dus de default-regel.

De aanbestedende overheid kan hier onder welbepaalde voorwaarden van afwijken in het bestek, en de behandelingstermijn alsnog op maximaal 60 kalenderdagen, zoals die vandaag geldt ( ‘verificatietermijn’ van max. 30 dagen + ‘betalingstermijn’ van max. 30 dagen). In tegenstelling tot de huidige regeling heeft de aanbestedende overheid hier echter geen vrije keuze meer, maar moet de afwijking van de default-regel formeel gemotiveerd worden in het bestek rekening houdend met de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht..

Let op: Deze regels zijn nog niet van kracht. De inwerkingtreding zou zijn voorzien op 1 januari 2025.

Wij raden in onze blog van 4 februari 2023 aan om de interpretatie van het Hof van Justitie nu reeds toe te passen. Dit betekent dat wanneer de aanbestedende overheid werkt met een verificatietermijn van 30 dagen + een betalingstermijn van 30 dagen (dus een globale behandelingstermijn van 60 dagen), het aangewezen is om in het bestek formeel te motiveren waarom deze behandelingstermijn van 60 dagen noodzakelijk is op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht.

Bron: Persbericht ministerraad