Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 19.06.2024

  De Ministerraad keurde op 3 mei 2024 een ontwerp-KB goed dat de betalingsregels wijzigt voor overheidsopdrachten. Met deze wijziging speelt de Regering in op het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2022 (C-585/20). We berichten hier al eerder over in onze blog van 4 februari 2023. Op basis van de nieuwe bepalingen zou de betaling 'by default' moeten plaatsvinden binnen één...
  → Read more
 • 12.06.2024

  Het is een vaste praktijk om bij een tweefaseprocedure zoals de mededingingsprocedure met onderhandeling, pas in de tweede fase - de gunningsfase - in het bestek, de gunningscriteria te bepalen. De vraag is of deze praktijk wettig is. Artikel 38, § 3 van de Overheidsopdrachtenwet luidt als volgt: “De aanbestedende overheid bepaalt in de opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht door...
  → Read more
 • 08.06.2024

  De helpdesk e-procurement is sinds kort niet meer bereikbaar via e-mail, maar enkel via telefoon en - dat is nieuw - een contactformulier op de website van het helpcentrum. Hier vindt u de actuele contactgegevens Alle templates in onze toepassing TenderBase werden aangepast, zodat inschrijvers de juiste informatie...
  → Read more
 • 08.06.2024

  Sinds 1 juni 2024 is het nieuwe artikel 13§1 Wet overheidsopdrachten in werking getreden, dat de aanbestedende overheid verplicht om meteen na opening van de offertes en de opmaak van het PV van opening, aan de inschrijvers hun individuele en voorlopige plaats in de rangschikking  (het klassement) mee te delen. Deze verplichting geldt indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden: ...
  → Read more
 • 13.05.2024

  Om overheidsopdrachten voor werken te kunnen uitvoeren (lees: om voor 'de overheid' te kunnen bouwen), moet een aannemer op grond van de Erkenningswet van 20 maart 1991, erkend zijn in de categorie en de klasse die overeenkomt met de aard en de waarde van de opdracht. Met een erkenning in een bepaalde categorie bewijst de aannemer zijn technische bekwaamheid om een opdracht van die aard te...
  → Read more
 • 29.04.2024

  De Ministerraad keurde op 1 maart 2024 een voorontwerp van wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten goed. De wet voorziet onder andere in een versoepeling van de regels inzake de ondertekening van offertes. De versoepeling werd al aangekondigd in een campagne van de FOD Economie "Met je kmo werken voor de overheid? Dat is nu makkelijker dan ooit". De ondertekening van...
  → Read more
 • 29.04.2024

  Geerts/Denayer biedt een eigen e-learning/ online opleiding platform aan inzake overheidsopdrachten. Een e-learning of online opleiding bestaat voor 70% uit een vooraf opgenomen presentatie (video) met voice over. Voor het overige wordt de opleiding aangevuld met begeleidende teksten en documenten, alsook links naar nuttige informatie op het internet. Toegang tot ons platform is ideaal om...
  → Read more
 • 29.04.2024

  Vanaf 1 januari 2025 gelden voor aanbestedende overheden nieuwe rapportageverplichtingen inzake overheidsopdrachten. Gezien dan de gegevens van dit jaar (2024) gerapporteerd moeten worden, moeten de regels vandaag al toegepast worden. De Wet Bestuur en transparantie overheidsopdrachten van 8 februari 2023 heeft een heel aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd op het vlak van rapportering en...
  → Read more
 • 06.02.2024

  This content is password protected. To view it please enter your password below: Password...
  → Read more
 • 09.01.2024

  De Wet van 22 december 2023 'tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen' werd op 8 januari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad (voor het grootste gedeelte) op 1 januari 2024 in werking. De wijzigingen betreffen drie luiken: ➞ De verplichting van de aanbestedende overheid om voorschotten te...
  → Read more
 • 01.01.2024

  Vanaf vandaag gelden de nieuwe Europese drempelbedragen voor de periode 2024-2025, voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren: ➞  voor werken 5.538.000 euro ➞  voor leveringen en diensten 221.000 euro Het drempelbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wijzigt naar 143.000 euro. Ze gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 1...
  → Read more
 • 30.10.2023

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more