08.06.2024

Inwerkingtreding verplichte mededeling van de plaats in de rangschikking na opening van de offertes

Sinds 1 juni 2024 is het nieuwe artikel 13§1 Wet overheidsopdrachten in werking getreden, dat de aanbestedende overheid verplicht om meteen na opening van de offertes en de opmaak van het PV van opening, aan de inschrijvers hun individuele en voorlopige plaats in de rangschikking  (het klassement) mee te delen.

Deze verplichting geldt indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

  • Opdracht geplaatst middels een openbare of niet openbare procedure
  • Opdracht onder de Europese drempels
  • Prijs is het enige gunningscriterium

De mededeling gebeurt via e-procurement. Op het e-procurement platform is hiervoor een nieuwe tool ter beschikking via de ‘kennisgevingsruimte’ . Hier vindt u hoe deze tool werkt.

Alleen de plaats in het voorlopige klassement wordt meegedeeld, dus niet de prijzen van de ingediende offertes, noch de namen van de andere inschrijvers.

Belangrijk: inschrijvers mogen deze informatie niet delen met derden, gezien dit de mededinging kan beïnvloeden. Artikel 13§3/1 Wet overheidsopdrachten bevat dienaangaande een uitdrukkelijke verbodsbepaling.

Lees onze blog over de Wet ‘toegang KMO’s tot overheidsopdrachten’.

Lees het dossier ‘toegang KMO’s tot overheidsopdrachten’ op de website van de FOD economie.