17.10.2018

Moeten de totaalprijzen van de inschrijvers nog worden vermeld in het PV van opening van de offertes?

Wij kregen de laatste weken enkele vragen over de verplichting om in het PV van opening de prijzen te vermelden in het geval van een openbare procedure met prijs als enige gunningscriterium, ofwel de oude ‘aanbesteding’.

In het geval van een elektronische opening van de offertes via e-tendering bepaalt artikel 84 van het ’nieuwe’ KB Plaatsing wat de PV van opening moet vermelden:

Het in het eerste lid, 3°, bedoelde proces-verbaal bevat minstens :
1° de naam of handelsnaam van de inschrijvers, hun woonplaats en maatschappelijke zetel;
2° de naam van de persoon of personen die het indieningsrapport elektronisch ondertekend heeft/hebben.

Meer is er niet. Hoewel het verslag aan de koning (=toelichting bij de nieuwe regels) hierover niets bepaalt, is het duidelijk dat de ‘oude’ regel die bepaalde bij aanbesteding de totaalprijzen van de inschrijvers moeten worden voorgelezen, niet werd hernomen in het nieuwe KB Plaatsing. De aanbesteding is overigens geen afzonderlijke procedure meer, maar is ‘opgegaan’ in de nieuwe plaatsingsprocedure ‘de (niet) openbare procedure’.

Het oude artikel 93,5° (KB Plaatsing 2011) bepaalde inderdaad:
5° de voorzitter leest de naam of de handelsnaam van de inschrijvers, hun woonplaats of maatschappelijke zetel en de intrekkingen voor.
  Bij aanbesteding doet de voorzitter hetzelfde voor de totale offertebedragen, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, en voor de varianten, verplichte opties, kortingen en toeslagen. 

CONCLUSIE

In het geval de offertes worden ingediend via e-tendering, moet het PV niet langer de totaalprijzen van de inschrijvers vermelden. Ook niet als prijs het enige gunningscriterium is. Langs de andere kant lijkt er geen bezwaar om dit bij een openbare procedure wél vrijwillig te bijven doen. De prijzen zullen immers uiteindelijk ook in het gunningsverslag worden vermeld en veel aannemers zijn dit gewend.

MAAR: Zolang u nog papieren offertes ontvangt, blijven de oude regels van het KB Plaatsing van 2011 gelden! Ook de regel die we hiervoor citeerden. U dient in dat geval dus wél de totaalprijzen op te nemen in het PV van opening. Zie daarover onze blogpost van 5 december 2017.