02.10.2023

Regels rond borgtocht versoepeld voor betere toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten

Het KB van 4 september 2023 (B.S. 21 september 2023) wijzigt de regels inzake borgstelling, met ingang van 1 november 2023. Artikel 25 KB Uitvoering wordt integraal vervangen door een nieuwe bepaling.

In essentie is borgstelling niet langer verplicht. De aanbestedende overheid kan in het bestek bepalen dat geen borgtocht wordt gevraagd. Als default-regel blijft dus een borgtocht gelden, tenzij er in het bestek expliciet van afgeweken wordt. Daartoe is geen motivering vereist.

Als toch een borg wordt vereist, dan mag de aanbestedende overheid het percentage vrij bepalen. Dit mag lager zijn dan de huidige 5% van de waarde van de opdracht.

Voor raamovereenkomsten met één opdrachtnemer kan een globale borgstelling voorzien worden van maximaal 3% van het geraamde bedrag. Dat mag ook een lager bedrag zijn.

Voor opdrachten in gedeelten (vaste/ voorwaardelijke gedeelten) wordt de borgtocht gesteld per gedeelte.

Een borgtocht is niet mogelijk voor opdrachten met een gunningsbedrag lager dan 50.000 euro.

 

Lees meer in het verslag aan de Koning bij het KB van 4 september 2023.