Categorie: Overheidsopdrachten

 • 17.10.2018

  Wij kregen de laatste weken enkele vragen over de verplichting om in het PV van opening de prijzen te vermelden in het geval van een openbare procedure met prijs als enige gunningscriterium, ofwel de oude 'aanbesteding'. In het geval van een elektronische opening van de offertes via e-tendering bepaalt artikel 84 van het ’nieuwe' KB Plaatsing wat de PV van opening moet vermelden: Het in...
  → Read more
 • 14.09.2018

  In een arrest van 14 augustus 2018 (nr. 242.220) heeft de Raad van State bevestigd dat het indienen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) een essentiële vereiste is. Artikel 76 KB Plaatsing beschouwt de afwezigheid van een correct ingevuld UEA immers als een substantiële onregelmatigheid van de offerte (door te verwijzen naar artikel 38 van het KB). De Raad van State...
  → Read more
 • 18.04.2018

  Vanaf vandaag 18 april 2018 mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. Voor aankoopcentrales geldt deze regel al. Dit wordt bepaald in artikel 73§2 Wet Overheidsopdrachten, waarvan de inwerkingtreding wordt bepaald in artikel 132 KB Plaatsing. Dit laatste artikel werd gewijzigd door het ook vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen...
  → Read more
 • 18.04.2018

  Op 18 december 2017 schreven wij: De federale ministerraad heeft op 8 december 2017 het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste 'reparaties' doorvoert aan de op 30 juni 2017 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Het ontwerp werd toen echter niet goedgekeurd. Uiteindelijk verschijnt vandaag, 18 april 2018 het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van...
  → Read more
 • 17.04.2018

  Op donderdag 22 februari 2018 lanceerde het Porgramma Inoovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zijn derde oproep voor projectvoorstellen. De uiterste indiendatum is 15 juni 2018. PIO geeft advies, begeleiding en cofinanciering aan aanbestedende overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te...
  → Read more
 • 10.04.2018

  Artikel 36 van het nieuwe KB Plaatsing 2017 verduidelijkt dat de aanbestedende overheid niet verplicht is om een prijsverantwoording te vragen in het geval van een abnormaal lage eenheidsprijs voor een verwaarloosbare post. Het begrip verwaarloosbare post wordt echter niet gedefinieerd. In een Arrest van 21 december 2017 (nr.240.267) oordeelde de Raad van State dat een post met een...
  → Read more
 • 09.03.2018

  Het departement Werk en Sociale economie lanceerde op 26 februari 2018 de praktijkgids ‘aankopen met sociale impact’. De gids schetst het beleidsproces om te komen tot een sociaal aankoopbeleid, bevat een heel aantal praktijkvoorbeelden en gaat kort in op de juridische instrumenten binnen de wetgeving overheidsopdrachten om sociale doelstellingen te...
  → Read more
 • 03.03.2018

  Naast een federale (zie blog 5/11/2017) is er nu ook een Vlaamse gids betreffende de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten. De ‘Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten’, bevat concrete richtlijnen voor aanbestedende overheden. Na een overzicht van de (nieuwe) regels inzake uitsluiting, selectie, prijs- en regelmatigheidsonderzoek, etc., gaat de gids in...
  → Read more
 • 20.12.2017

  De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar). De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast: → Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000 → Leveringen en diensten...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Het gebruik van e-tendering (elektronische opening van de offertes) wordt binnenkort algemeen verplicht (artikel 14§7 Wet overheidsopdrachten). Vanaf 18 oktober 2018 (opdrachten > EU drempels) of 31 december 2019 (opdrachten < EU drempels) is e-tendering de enige manier om offertes in te dienen en te openen. Er komt dan geen papier meer aan te pas. Voor aankoopcentrales gelden deze...
  → Read more
 • 13.11.2017

  WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet). Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het...
  → Read more
 • 05.11.2017

  De federale overheid publiceerde een overzichtelijke gids met een overzicht van alle instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt in haar strijd tegen sociale dumping. De gids is tegelijk een helder overzicht van de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten op het vlak van uitsluiting, regelmatigheid, prijsonderzoek en onderaanneming. U kan de Gids hier...
  → Read more