Categorie: Overheidsopdrachten

 • 17.04.2018

  Op donderdag 22 februari 2018 lanceerde het Porgramma Inoovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zijn derde oproep voor projectvoorstellen. De uiterste indiendatum is 15 juni 2018. PIO geeft advies, begeleiding en cofinanciering aan aanbestedende overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te...
  → Read more
 • 10.04.2018

  Artikel 36 van het nieuwe KB Plaatsing 2017 verduidelijkt dat de aanbestedende overheid niet verplicht is om een prijsverantwoording te vragen in het geval van een abnormaal lage eenheidsprijs voor een verwaarloosbare post. Het begrip verwaarloosbare post wordt echter niet gedefinieerd. In een Arrest van 21 december 2017 (nr.240.267) oordeelde de Raad van State dat een post met een...
  → Read more
 • 09.03.2018

  Het departement Werk en Sociale economie lanceerde op 26 februari 2018 de praktijkgids ‘aankopen met sociale impact’. De gids schetst het beleidsproces om te komen tot een sociaal aankoopbeleid, bevat een heel aantal praktijkvoorbeelden en gaat kort in op de juridische instrumenten binnen de wetgeving overheidsopdrachten om sociale doelstellingen te...
  → Read more
 • 03.03.2018

  Naast een federale (zie blog 5/11/2017) is er nu ook een Vlaamse gids betreffende de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten. De ‘Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten’, bevat concrete richtlijnen voor aanbestedende overheden. Na een overzicht van de (nieuwe) regels inzake uitsluiting, selectie, prijs- en regelmatigheidsonderzoek, etc., gaat de gids in...
  → Read more
 • 20.12.2017

  De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar). De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast: → Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000 → Leveringen en diensten...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Het gebruik van e-tendering (elektronische opening van de offertes) wordt binnenkort algemeen verplicht (artikel 14§7 Wet overheidsopdrachten). Vanaf 18 oktober 2018 (opdrachten > EU drempels) of 31 december 2019 (opdrachten < EU drempels) is e-tendering de enige manier om offertes in te dienen en te openen. Er komt dan geen papier meer aan te pas. Voor aankoopcentrales gelden deze...
  → Read more
 • 13.11.2017

  WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet). Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het...
  → Read more
 • 05.11.2017

  De federale overheid publiceerde een overzichtelijke gids met een overzicht van alle instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt in haar strijd tegen sociale dumping. De gids is tegelijk een helder overzicht van de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten op het vlak van uitsluiting, regelmatigheid, prijsonderzoek en onderaanneming. U kan de Gids hier...
  → Read more
 • 07.11.2016

  In een eerder bericht werd al ingegaan op de verplichting van de aanbestedende overheid (AO) om spontane offertes te beoordelen in het geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Conclusie: de AO kan een spontane offerte niet zomaar naast zich neerleggen. Het feit dat de AO 3 andere inschrijvers heeft aangeschreven doet hieraan geen afbreuk. Een recent uitspraak bevestigt deze...
  → Read more
 • 07.11.2016

  De raming van de waarde van een overheidsopdracht, bepaalt de toepasselijke procedure én de wijze van bekendmaking van de opdracht (art 28 KB Pl 2011, art 6 KB Pl 2017). Een correcte raming is aldus cruciaal om de wetgeving - en dus de mededinging - juist toe te passen. Toepasselijke regelgeving: art 24-28 KB Plaatsing 2011 art 6-7 KB Pl 2017 (voorlopige tekst) art 5 RL 2014/24/EU De...
  → Read more
 • 14.09.2016

  Een samenwerking tussen 2 aanbestedende overheden is uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten indien voldaan is aan de zogenaamde in house voorwaarden, ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Kort samengevat betekent inhouse dat een aanbestedende overheid een opdracht toevertrouwt aan een dochter (met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) die...
  → Read more
 • 20.07.2016

  De gewijzigde Nederlandse Aanbestedingswet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Daarmee heeft Nederland de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen omgezet. De termijn daarvoor was 18 april 2016. België is nog niet klaar met de omzetting. Meer informatie dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 - www.pianoo.nl gewijzigde aanbestedingswet 2012 gewijzigd aanbestedingsbesluit Besluit...
  → Read more