Categorie: Administratief recht

  • 23.03.2020

    In deze tijden is het nuttig om oog te hebben voor telewerken, digitale samenwerkingsvormen maar zeker ook voor het elektronisch ondertekenen. Dit laat u immers toe om van waar ook uw handtekening te plaatsen. Tijd dus om de e-IDAS verordening even op te frissen. Met een 'gewone' elektronische handtekening komt u al ver Het elektronisch ondertekenen van een document (juridisch wordt meestal...
    → Read more
  • 14.05.2019

    Artikel 293 van het decreet lokaal bestuur (DLB) luidt als volgt: Onroerende goederen van de gemeente en van de autonome gemeentebedrijven worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan. Deze regel vonden we niet terug in het 'oude' gemeentedecreet. Om die reden werd in een omzendbrief van 12...
    → Read more
  • 10.04.2019

    De inzameling van textielafval is een gemeentelijke bevoegdheid (art 26 Materialendecreet). Indien de gemeente (of de bevoegde afvalintercommunale) de inzameling wenst te organiseren in samenwerking met een private partner, kan sprake zijn van een overheidsopdracht of concessie. Niet zelden geven deze opdrachten aanleiding tot discussies in deze hoogst concurrentiële sector. De Raad van...
    → Read more
  • 14.06.2018

    Onze webpagina administratief recht is weer mee met de laatste actualiteit. We voegden verschillende links toe betreffende het decreet lokaal bestuur, dat op 15 februari 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en vanaf 1 januari 2019 van kracht...
    → Read more
  • 02.03.2018

    Met het koninklijk besluit van 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State werd artikel 71, 4e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Algemeen Procedurereglement Raad van State, of APR) in die zin aangepast dat de...
    → Read more
  • 02.02.2018

    Ingevolge artikel 16 van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (BS 26 januari 2018), dat vandaag in werking treedt, werd artikel 70, §1, 1e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de...
    → Read more
  • 15.06.2016

    Het wetsontwerp "tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van...
    → Read more
  • 25.06.2014

    De redactie.be: Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat organisator ID&T mag doorgaan zoals gepland met de dubbele editie van het dancefestival Tomorrowland in juli. Zeven buurtbewoners eisten een verbod of indien dat verworpen zou worden, extra technische maatregelen, omdat ze geluidshinder vrezen. Het hof van beroep verklaarde de eisen van de zeven buren ongegrond. De...
    → Read more
  • 19.06.2014

    De hervorming van de Raad van State is compleet. Een eerste pakket aan wetten en koninklijke besluiten is begin dit jaar in het Belgisch Staatsblad verschenen. Op 2 april 2014 is het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingsvergoeding in werking getreden (B.S. 2 april 2014). Dit Koninklijk Besluit betreft de uitvoering van het artikel 30/1, dat werd ingevoerd bij wet van...
    → Read more
  • 22.04.2014

    Sinds 1 februari 2014 is de elektronische procedure voor de Raad van State in werking getreden. Via de beveiligde website e-proadmin wordt het mogelijk om verzoekschriften en procedurestukken (memories,...) elektronisch in te dienen. De elektronische procedure is een mogelijkheid en geen verplichting. Meer info op de website van de Raad van...
    → Read more
  • 12.12.2011

    vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen  pascal smet vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel  Vraag nr. 9 van 28 september 2011 van vera celis  Veel scholen klagen over de steeds verdergaande juridisering van ons onderwijs. Veelal gaat het om (ouders van) studenten die hun school- of examenresultaten betwisten, maar het beperkt zich niet daartoe. Onlangs...
    → Read more
  • 01.06.2011

    Wat is een uitvoerbare administratieve rechtshandeling? Volgens vaste rechtspraak is een bestuurshandeling slechts voor een beroep tot nietigverklaring vatbaar indien met die handeling wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden indien wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of  rechtstoestand, dan wel...
    → Read more