Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 30.06.2011

  Inzake onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, in toepassing van artikel 26§1 wet overheidsopdrachten 2006, is de aanbestedende overheid gehouden meerdere ondernemers (in principe min. 3) uit te nodigen om een offerte in te dienen. In de praktijk komt het wel eens voor dat ook een niet uitgenodigde inschrijver, een offerte indient, of verzoekt om een uitnodiging te ontvangen. De vraag...
  → Read more
 • 30.06.2011

  Op 28 juni 2011 ondertekenen Vice-Eerste minister, minister van Financiën en voogdijminister van de Regie der Gebouwen Didier Reynders en minister van Justitie Stefaan De Clerck het contract met het consortium BAM PPP voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een nieuwe gevangenis in Dendermonde. De gevangenis met 444 plaatsen zal midden 2013 beschikbaar zijn. De Regie der...
  → Read more
 • 30.06.2011

  EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OPENBAAR NUT? Het verschil tussen een onteigening en een erfdienstbaarheid van openbaar nut is dat bij een erfdienstbaarheid van openbaar nut het eigendomsrecht volledig in handen van de private eigenaar blijft, doch dat deze laatste bepaalde lasten moet dulden. De private eigenaar behoudt dus zijn eigendomsrecht, maar dit recht wordt aan beperkingen onderworpen. Bij de...
  → Read more
 • 06.06.2011

  DE VERPLICHTE KEURING VAN STOOKOLIETANKS De VLAREM II –milieureglementering schrijft voor dat een particuliere ondergrondse tank periodiek moet worden gekeurd door een erkende keurder. Deze maakt een certificaat en voorziet de tank van een groene (alles ok), oranje of rode dop (niet conform de reglementering). Een tank die niet van een dop voorzien is, is niet conform.   DE...
  → Read more
 • 01.06.2011

  Wat is een uitvoerbare administratieve rechtshandeling? Volgens vaste rechtspraak is een bestuurshandeling slechts voor een beroep tot nietigverklaring vatbaar indien met die handeling wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden indien wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of  rechtstoestand, dan wel...
  → Read more
 • 26.05.2011

  Artikel 16 van de Overheidsopdrachtenwet[1] 1993 stelt expliciet dat bij algemene of beperkte offerteaanvraag de opdracht dient toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, “rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld moeten zijn in het bestek, of eventueel in de aankondiging van de opdracht”.  Artikel 110, §1, van het KB van 8 januari...
  → Read more
 • 26.05.2011

  Artikel 110, §3 ARO-K.B. van 8 januari 1996 bepaalt uitdrukkelijk dat een offerte kan worden afgewezen op grond van de abnormale aard van de in de offerte opgegeven prijzen. Het afwijzen van de offerte kan slechts gebeuren nadat door de aanbestedende overheid een prijsverantwoording is gevraagd.  Dit artikel is de omzetting van  artikel 55 van de richtlijn 2004/18/EG dat bepaalt:  “1...
  → Read more
 • 17.05.2011

   De voorlopige oplevering Definitie van de voorlopige oplevering De oplevering van de opdracht bestaat uit de controle door de aanbestedende overheid van de overeenstemming van de door de aannemer uitgevoerde prestaties met de regels van de kunst evenals met de bepalingen en de voorwaarden van het bestek (art. 19 §1 AAV – algemeen). Bij opdrachten voor werken wordt een onderscheid gemaakt...
  → Read more
 • 11.05.2011

  Situering In een belangwekkend arrest van 29 april 2011 heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel zich bij tussenvonnis uitgesproken over in het kader van een ten gronde gevorderde vernietiging van een beslissing tot niet selectie, gevraagde voorlopige maatregelen op grond van artikel 19 al2 Ger.W. Nadat de vordering tot schorsing van de beslissing tot niet selctie van eisende partij...
  → Read more
 • 28.04.2011

  De tuchtprocedure voor het politiepersoneel vindt haar grondslag in twee teksten zijnde de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie en het koninklijk besluit van 26 november 2001, tot uitvoering van deze wet. De tuchtwet is van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie (lokaal en federaal, CALOG en operationeel...
  → Read more
 • 28.04.2011

  In het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht waarbij de hoofdaannemer – aan dewelke de opdracht is gegund – beroep doet op onderaannemers, is er in principe geen enkele band tussen deze onderaannemers en de aanbestedende overheid (de opdrachtgever). De overeenkomst van de hoofdaannemer met de onderaannemer is dan NIET onderworpen aan de Algemene Aannemingsvoorwaarden...
  → Read more
 • 27.04.2011

  Het Zottegemarrest van 29 maart 2010 Op 29 maart 2010 velde de zevende kamer van het Hof van Beroep te Gent drie identieke arresten aangaande de samenaankoop van stookolie door drie OCMW’s. Het ‘Zottegem-arrest’ is het meest bekende.  De organisatie van een samenaankoop van stookolie door de drie OCMW’s werd door het Gentse Hof van Beroep onwettig bevonden om drie redenen: De OCMW’s...
  → Read more